Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożminku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Aktualności

Email Drukuj PDF

Koźminek,   30  października    2017r.

GOPS.110.10.2017

Protokół

W dniu  10 października   2017 r.   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Koźminku przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

referent ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego

Nabór przeprowadziła komisja w składzie :

1. Agnieszka Zaremba - Drużbiak          – Przewodniczący Komisji

2. Lidia Michałowska                           – Sekretarz Komisji

3. Joanna Karpisiewicz                        - Członek Komisji

4. Monika Nowak                               - Członek Komisji

 

Liczba nadesłanych ofert:  9 szt.  , w tym ofert spełniających wymogi formalne 9 szt..

Ofert złożonych po terminie : 0 szt. .

Wszyscy kandydaci zostali telefonicznie poinformowani o dacie oraz formie przeprowadzenia naboru .

Do naboru przystąpiło 7 osób.

Zastosowano  następujące  techniki  naboru:

1. Ocena dokumentacji

2. Test kwalifikacyjny

3. Rozmowa  kwalifikacyjna  .

Kandydaci najlepsi uszeregowani  według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze  :

  1. Wioletta Wiertelak  zam. Koźminek
  2. Marta Paulina Wojnowska  zam . Oszczeklin
  3. Anna Antczak  zam. Smółki

Do  zatrudnienia  wskazana  została  Pani  Wioletta Wiertelak   zamieszkała  w Koźminku   .

Uzasadnienie wyboru :

Spośród kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani  Wioletta Wiertelak   wykazała się najbardziej odpowiednimi  kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta ds.  świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego  . Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych  , testu kwalifikacyjnego  oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną , podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe .  Pani Wioletta Wiertelak  spełnia wszystkie wymogi prawne oraz te zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze .

Sporządziła:

/-/ Lidia Michałowska

 

 

Koźminek,  2 października   2017r.

GOPS.110.8.2017

 

Lista osób spełniających wymagania formalne –

nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej         w Koźminku

 1. Milena Anna Kleśta
 2. Katarzyna Karina Tomczak
 3. Anna Antczak
 4. Marta Paulina Wojnowska
 5. Anna Magdalena Olszewska
 6. Paulina Anna Paluszewska
 7. Wioletta Wiertelak
 8. Marta Agnieszka Skotowska
 9. Agnieszka Ciesielska

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Zaremba – Drużbiak

 

 

 

Ogłoszenie Kierownika  GOPS z dnia 06.09.2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

oraz funduszu alimentacyjnego


Pobierz dokument - format pdf

Załączniki :

1. Kwestionariusz

2. Oświadczenia

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Oświadczenie o niekaralności

 

Świadczenie Wychowawcze.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w GOPS w Koźminku, za pośrednictwem Poczty Polskiej:

Pobierz Wniosek

oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

„Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

„Rodzina 500 plus” on-line przez :  empatia.mrpips.gov.pl

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 kwietnia dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

„Rodzina 500 plus” on-line przez :  PUE ZUS

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.


1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Uwaga - Wnioski o świadczenia wychowawcze można składać od 1 kwietnia 2016r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka - do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim.
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Uwaga - Wnioski o świadczenia wychowawcze można składać od 1 kwietnia 2016r.

3. Zasady ustalania dochodu

Za dochód uważa się, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1 , 2 i 8 , art. 173a , art. 199 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693),
– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Dochód członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci *).

Dochód dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci *).

Dochód rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny.

_______________
*) Art.7 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
Ust. 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
Ust. 2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Ust. 3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

4. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)dziecko pozostaje w związku małżeńskim.
2)dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
3)pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
4)członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. Słownik użytych pojęć

Dochód członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci *).

Dochód dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1-3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci *).

Dochód rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny.

_______________
*) Art.7 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
Ust. 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
Ust. 2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Ust. 3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

__________________________________________________________

Dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Emerytury i renty - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe, określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gospodarstwo rolne - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Niepełnosprawne dziecko - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Organ właściwy - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze.

Osoby pozostające na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób.

Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.).

Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - oznacza to:
a)niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b)całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c)posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
19)utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a)uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b)utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c)utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d)utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e)wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
f)utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g)utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h)utratą świadczenia rodzicielskiego,
i)utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j)utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
20)uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a)zakończeniem urlopu wychowawczego,
b)uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c)uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d)uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e)rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f)uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g)uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h)uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i)uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Znaczny stopień niepełnosprawności - oznacza to:
a)niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b)całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
c)stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
d)posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e)niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza przetarg na
dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2016 roku

 

Koźminek, 23 grudnia 2014r.


GOPS.252.1.2014


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2015 roku” na potrzeby: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Restauracja KASIA, Dudczak Zbigniew, Słuszków 53, 62-831 Korzeniew

Cena brutto: 64.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 gr.)

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ w kryterium oceny ofert uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia odbioru zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.


Restauracja KASIA, Dudczak Zbigniew

Słuszków 53, 62-831 Korzeniew

100

100

2.


Stołówka Szkolna „DOBRZEC” Aneta Karpińska

62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 3B

88

88Środek ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługuje środek ochrony prawnej określony w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami)

 • dział VI „Środki ochrony prawnej”.Otrzymują:

 1. Restauracja KASIA, Dudczak Zbigniew, Słuszków 53, 62-831 Korzeniew

 2. Stołówka Szkolna „DOBRZEC” ul. H. Sawickiej 3B, 62-800 Kalisz

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza przetarg na

dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2015 roku


Zapytania ofertowe POKL 2013

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym i poradnictwo zawodowe w ramach projektu POKL.
 2. Formularz cenowy na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym i poradnictwo zawodowe.
 3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem w ramach projektu POKL.
 4. Formularz cenowy na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem.
 5. Zapytanie ofertowe na usługi transportowe na przewóz 10 osób w ramach projektu POKL.
 6. Formularz cenowy na usługi transportowe.
 7. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu POKL.
 8. Formularz cenowy na przeprowadzenie kursu obsługi komputera i Internetu.
 9. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Profesjonalny sprzedawca z obsługą programu magazynowego Subiekt" w ramach projektu POKL.
 10. Formularz cenowy na przeprowadzenie kursu "Profesjonalny sprzedawca z obsługą programu magazynowego Subiekt".
 11. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych w ramach projektu POKL.
 12. Formularz cenowy na przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza przetarg na
dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2013 roku

 

Ogłoszenie o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę GOPS.252.2.2012 ogłoszonego w dniu 18 grudnia 2012r.
"Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2013 roku"

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza przetarg na
dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2013 roku


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę GOPS.252.1.2012 ogłoszonego dnia 7 grudnia 2012r. na
"Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2013 roku"


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza przetarg na
dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2013 roku


1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

zapytania o cenę na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie

Gminy Koźminek  w 2013 roku.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego


Zapytania ofertowe

 1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym i poradnictwo zawodowe w ramach projektu POKL.
 2. Formularz cenowy na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym i poradnictwo zawodowe.
 3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem w ramach projektu POKL.
 4. Formularz cenowy na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem.
 5. Zapytanie ofertowe na usługi transportowe na przewóz 12 osób w ramach projektu POKL.
 6. Formularz cenowy na usługi transportowe.
 7. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu Kucharz - pomoc kuchenna w ramach projektu POKL.
 8. Formularz cenowy na przeprowadzenie kursu Kucharz - pomoc kuchenna.
 9. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Pracownik  robót wykończeniowych" w ramach projektu POKL.
 10. Formularz cenowy na przeprowadzenie kursu "Pracownik  robót wykończeniowych".
 11. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych w ramach projektu POKL.
 12. Formularz cenowy na przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego


 

.Koźminek, 20 grudnia 2011r.

GOPS 341-1/2011

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku” na potrzeby: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowo – Usługowe „Raczek” Krzysztof Gięda, ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz,

Cena brutto: 72.915,50 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych 50/100 gr.)

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ w kryterium oceny ofert uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia odbioru zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.


Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowo – Usługowe „Raczek” Krzysztof Gięda

62-800 Kalisz, ul. Widok 96A

100

100

2.


Restauracja „Romantica”,

Teresa Płócienniczak

62-834 Ceków 59

89

89

3.


Firma Handlowo – Usługowa

Dymarczyk i Górczyński s.c,

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 61

78

78

4.

Zajazd „Zapiecek” P.H.U.

Adamczyk Maciej

Marcjanów 1A, 62-704 Kawęczyn

63

63

Środek ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługuje środek ochrony prawnej określony w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zmianami)

 • dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - Handlowo – Usługowe „Raczek” Krzysztof Gięda, ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz

 2. Restauracja „Romantica”, Teresa Płócienniczak, 62-834 Ceków 59

 3. Firma Handlowo – Usługowa Dymarczyk i Górczyński s.c, ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz

 4. Zajazd „Zapiecek” P.H.U. Adamczyk Maciej, Marcjanów 1A, 62-704 Kawęczyn


Podpisał:

Kierownik GOPS w Koźminku

Agnieszka Zaremba - Drużbiak


Koźminek, 20 grudnia 2011r.

 

INFORMACJA

dotyczy postępowania nr GOPS 341-1/2011 z dnia 07.12.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku” w części Formularz oferty w pozycji dotyczącej ilości posiłków wystąpiła omyłkowo -  w wyniku błędu pisarskiego - liczba 20.883. Prawidłowa liczba występująca również w dalszych częściach w/w Specyfikacji to 20.833 (różnica 50 sztuk).

W związku z powyższym za prawidłową i obowiązującą uznaje się kwotę określoną przez Wykonawcę w formularzu, ustalającą wartość zamówienia dla liczby 20.833 posiłków.

Wszyscy oferenci prawidłowo wypełnili Formularz oferty określając wartość zamówienia dla liczby 20.833 posiłków, zgodnie z załącznikiem nr 5, tj. Formularzem cenowym.

 

Podpisał:

Kierownik GOPS w Koźminku

Agnieszka Zaremba – Drużbiak

 

Przetarg na  „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek  i osób, rodzin   na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku”


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010-r., nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy Zamawiający

zaprasza do składania ofert na:

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2012r.”

 

Niniejszy dokument zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,  w rozumieniu art. 36 ust. 1 i 2, w związku z art. 71 ust. 1 ustawy.

.............................................

Zatwierdzam

Koźminek, 7 grudnia 2011r.

 

Nr postępowania: GOPS 341-1/2011

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zapytania o cenę na

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek  w 2012 roku”

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami).

 

...................................

Zatwierdzam

Koźminek, 7 grudnia 2011 r.

 

Numer sprawy GOPS.341-1/2011

Nazwa zamówienia publicznego:

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin           na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku”

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku

Ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer telefonu: 62 76-38-603, 62 76-38-604

Numer faksu: 62 76-34-523

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 7 do 15

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 - 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r.             Nr 113 poz. 759, ze zmianami).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,                w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817                     ze zmianami),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796) ,

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy:

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin           na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku”

1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie i dostawa obiadów dwudaniowych do szkół i osób dorosłych, rodzin w ilości ok. 83  dań dziennie, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 2 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku realizowane sukcesywnie i stosownie do potrzeb szkół i rodzin objętych dożywaniem, zgodnie z siedzibą placówek, której dotyczy zamówienie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2.Dostawy obiadów, o którym mowa w pkt. III  2), realizowane będą w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, które będzie składane na zasadach równorzędności faxem, e-mailem lub telefonicznie zgodnie z siedzibą placówki, której dotyczy zamówienie:

a)            Obiady dwudaniowe ( ok.15 obiadów) dla Gimnazjum w Koźminku               ul. Szkolna 1 62-840 Koźminek

b)            Obiady dwudaniowe ( ok. 15 obiadów) dla Szkoły Podstawowej                            w Nowym Nakwasinie, Nowy Nakwasin 48 62-840 Koźminek

c)            Obiady dwudaniowe ( ok. 15 obiadów) dla Szkoły Podstawowej                      w Moskurnii 62-840 Koźminek

d)            Obiady dwudaniowe ( ok. 20 obiadów) dla osób dorosłych i rodzin                 z terenu Gminy Koźminek

e)            Obiady dwudaniowe ( ok. 15 obiadów ) dla Zespołu Szkół w Rajsku,          62-860 Opatówek

f)             Obiady dwudaniowe ( ok. 3 obiadów ) dla Zespołu Szkół w Tłokinii Wielkiej, 62-860 Opatówek

3. Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem obiadów oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy.

4.Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 10:30-12:30

5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

15894210 -6 : Posiłki szkolne,

15894200 – 3 : Posiłki gotowe

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Informacja na temat podwykonawców zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

9. Wymagania stawiane Wykonawcy:

9.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

9.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

9.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

9.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

9.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Od 2 stycznia 2012 roku  do 31  grudnia 2012 roku

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy:

1.1)   Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2)   Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3)   Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

1.4)   Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

1.1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

1.2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując                        je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek                          na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                            z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione     w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także                          za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano                    za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                            w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa             lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione               w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe                      lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia             na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

1.1) niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

1.2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                        o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

1.3) zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

1.4) wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

1.5) zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

1.6) który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

1.7) nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

1.8) nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają załączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ

A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru                                 – załącznik nr 2 do SIWZ

A. 4) Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ

A. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ

A. 6) Formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ

A. 7) Podwykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

NIE DOTYCZY

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

NIE DOTYCZY

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

NIE DOTYCZY

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. "E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. "E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

1. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane części VI pkt. A. 2, dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

2. podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów lub:

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Oświadczenie podpisane przez wszystkie podmioty, że konsorcjum zostało zawarte na czas wykonania zadania i zobowiązuje się wykonać to zadanie

3. oferta oraz wzór umowy muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub podmiot uprawniony do reprezentacji, o ile taka reprezentacja wynika z umowy lub Pełnomocnictwa

Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.:

a) określenie celu gospodarczego,

b) oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,

c) wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację              na zewnątrz (lidera);

d) oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi),

e) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego

UWAGA: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informację łącznie

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub odpisów.

G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem                     na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający              i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku

Ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

faksem: 0-62 76-34-523

Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza przekazywanie pism, tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem pod ww. numer, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia ich na piśmie.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:                 Kierownik

imię i nazwisko:         Agnieszka Zaremba - Drużbiak

tel.                                 0-62 76-38-603 lub 0-62 76-38-604

fax.                               0-62 76-34-523

w godz.                        od 7:00 do 15:00

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji prze­kazanych za pomocą faksu jest:

stanowisko:                 Kierownik

imię i nazwisko          Agnieszka Zaremba - Drużbiak

tel.                                 0-62 76-38-603 lub 0-62 76-38-604

fax.                               0-62 76-34-523

w godz.                        od 7:00 do 15:00

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.                O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia           w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1)  Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)   Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki          i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone             w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                       w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku

Ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek

do dnia 16 grudnia 2011 roku do godz. 10:00

2. Oznakowane oferty następujące:

Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego:

a) Koperta zewnętrzna nieoznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku

ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek

OFERTA na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 16 grudnia 2011 r. do godz. 10:15

b) Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak  wyżej winna zawierać nazwę firmy                   i adres Wykonawcy

3. Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty wymaga formy pisemnej i powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta z dopiskiem na opakowaniu "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku

Ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek

dnia 16 grudnia 2012 roku o godz. 10:15

 

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo                 i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                 z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1    oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2    z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3    złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4    oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5    wniesiono poprawnie wadium,

1.6    wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu                                do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium: CENA

Waga= 100 %

#4185. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym

kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,

wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość

punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie            z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

 

 

ilość pkt oferty badanej =

najniższa cena oferty [zł]

x  100 pkt

badana cena  oferty [zł]

#419

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana                                  za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie                              z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:                       zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego: www.gopskozminek.pl

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w:

Projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 3 do SIWZ.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".

 

XVI. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

d) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XVII. Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

 1. załącznik nr 1 – Formularz oferty;
 2. załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Pzp;
 3. załącznik nr 3 –  Projekt umowy
 4. załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 5. załącznik nr 5 – Formularz cenowy
 6. załącznik nr 6 - Podwykonawcy

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

W postępowaniu w trybie zapytania o cenę na:

„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Koźmienk i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku”

 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia czyli 20.883 posiłki zgodnie                 ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i Formularzem Cenowym oraz wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ za wynagrodzeniem (wpisać wartość brutto               z pozycji „Razem” Formularza cenowego):

Brutto:……………………………………………….. zł.

(słownie złotych:…………………………………………………………………………)

w tym należny podatek VAT .......................................zł.

(słownie złotych:…………………………………………………………………………)

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi.

 1. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.
 2. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 4. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres ............. dni wraz z dniem upływu terminu składania ofert.
 5. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:

(podać strony Oferty) ................................... - dołączone do oferty w oddzielnej kopercie.

 1. 7. OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie                                        do 31 grudnia 2012 roku
 2. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy siłami własnymi.
 3. PRZYJMUJEMY warunki płatności określone we wzorze umowy tj. 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

10. OFERTĘ niniejszą składamy na ……...... kolejno ponumerowanych stronach.

11. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

16.Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu …………………………; numer faksu…………………………………..

 

......................................,...........................    ....................................................................

(miejscowość)                          (data)                  (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

OŚWIADCZENIE Z ART. 22  UST 1 I ART.24 USTAWY Pzp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Oświadczam że:

 1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp:

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego ;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7.Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22ust.1 pkt 1-3.

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

......................................,...........................   .....................................................................

(miejscowość)                          (data)                         (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy

Umowa nr GOPS 342/......../2012

z dnia .................................. 2012r.

 

zawarta w dniu ................... 2012 roku pomiędzy

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koźminku ul. Kościuszki 7                             62-840 Koźminek zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Agnieszkę Zarembę - Drużbiak – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            w Koźminku,

a firmą.........................................................................................................................

z siedzibą.....................................................................................................................

działającą na podstawie wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez : .......................................................................................

NIP........................................... , REGON.........................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony.

Wykonawcę reprezentują:

1. .................................................................

2. .................................................................

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 – 73 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zorganizowanie dożywiania ok. 83 uczniów i innych osób dziennie wymagających w/w formy pomocy z terenu Gminy Koźminek w 2012 roku.
 2. Dożywianie polegało będzie na wyprodukowaniu i dostarczeniu we własnych termosach gorącego posiłku, tj. obiadu dwudaniowego (5 razy w tygodniu) do szkół: Szkoła Podstawowa w Moskurni, Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie, Gimnazjum w Koźminku, Zespół Szkół w Rajsku, Zespół Szkół                w Tłokinii Wielkiej oraz osób dorosłych z terenu Gminy Koźminek wskazanych przez GOPS do dożywiania.
 3. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobrą jakość  przygotowywanych posiłków.
 4. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt,           w przenośnych termosach z utrzymaniem odpowiedniej temperatury posiłków. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.  O czystość termosów zadba dostawca posiłków.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówieniowych posiłków, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie lub zwiększenie ilości posiłków.

6. Posiłki Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ i Oferty

 

§ 2

 1. Termin wykonywania dostaw od 2 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku                         5 razy w tygodniu - od poniedziałku do piątku.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do informowania na bieżąco Wykonawcy o liczbie osób uprawnionych do dożywiania. W imieniu Zamawiającego informacji, o których mowa w niniejszym ustępie, udzielać będą dyrektorzy szkół wymienionych w § 1 ust. 2.
 3. Dostawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków i dostarczenie ich do szkół od godz. 10.30 do godz. 12.30.
 4. Dostawca zobowiązuje się do wydawania posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez GOPS w od godz.10.30 do godz. 12.30 w miejscach wygospodarowanych i zapewnionych przez Dostawcę.

§ 3

1.  Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Formularzem Ofertowym tj:

brutto zł: .............................................................................................................

(słownie ........................................................................................................)

w tym podatek VAT: ...........................................................................................

(słownie.............................................................................................................) Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania

Za termin zapłaty strony będą uważały moment obciążenia kwotą faktury rachunku Zamawiającego (21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT).

 1. Dostawca zobowiązuje się do comiesięcznego rozliczania za dożywianie uczniów i rodzin w terminie do dnia 10- ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 2. Warunkiem dokonania zapłaty, zgodnie z postanowieniem ust. 1 i 2 , będzie należyte wykonanie umowy potwierdzone każdorazowo przez Dyrektora szkoły, pisemnym - imiennym wykazem uczniów korzystających z posiłków.

§ 4

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z faktury a w przypadku braku takiej możliwości prawo do żądania od Wykonawcy w drodze roszczeń następujących kar i udokumentowanych strat:

a) kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia wstępnego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

b)kary umownej w wysokości 20 % od wartości wstępnej niezrealizowanych

robót w przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy.

 1. W razie nienależytego wykonania usługi Zamawiający ma prawo zlecić jej wykonanie innej Jednostce bez dodatkowego uzgodnienia ,a pełnymi kosztami obciążyć Wykonawcę.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Usługodawca nie przystąpi w oznaczonym terminie do wykonania usługi lub wykona usługę niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.

 

§ 6

W przypadku wystąpienia istotnej nieprzewidzianej, w chwili zawarcia umowy zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym Zamawiający pisemnym zawiadomieniem odstąpi od wykonania umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną cześć zamówienia.

§ 7

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podąć także pisemne uzasadnienie swego zamiaru.

§ 8

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA:

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO GOPS:

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na:

„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek  i osób, rodzin   na terenie Gminy Koźminek w 2012 roku”

 

 

Obiady dwudaniowe w ilości 20.833 sztuk dla Gimnazjum w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie, Szkoły Podstawowej w Moskurnii, Zespołu Szkół       w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokinii Wielkiej oraz rodzin objętych dożywianiem z terenu Gminy Koźminek.

 

§ 1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dwudaniowych w ilościach nieprzekraczajacych  potrzeby Zamawiającego

 

§ 2.

Dla obiadów, wymienionego powyżej stosuje się wymagania  ilościowe określone

Odpowiednio:

Lp.

Rodzaj dania

Jednostka miary

ilość

1

Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp.

ml.

300

2

Ryż, ziemniaki, kasza, kluski

g

150

3

Mięso, ryby, kiełbasa, drób

g

100

4

Surówki, przystawki

g

150

 

................................................

(miejscowość, data)                                    ..............................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin                   na terenie Gminy Koźminek w 2012r.”

§ 1.

Lp.

Przedmiot

Miejsce dostawy

Ilość porcji

Cena jednostkowa netto

Stawka VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto          Kol. 4x7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Obiad dwudaniowy

Gimnazjum w Koźminku

ul. Szkolna 1,62-840 Koźminek

3.765

 

 

 

 

2.

Obiad dwudaniowy

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie, Nowy Nakwasin 48

62-840 Koźminek

3.765

 

 

 

 

3.

Obiad dwudaniowy

Szkoła Podstawowa w Moskurni, Moskurnia 9a

62-840 Koźminek

3.765

 

 

 

 

4.

Obiad dwudaniowy

Zespół Szkół w Rajsku

3.765

 

 

 

 

5.

Obiad dwudaniowy

Zespół Szkół w Tłokinii

753

 

 

 

 

6.

Obiad dwudaniowy

Osoby i rodziny objęte dożywianiem

5.020

 

 

 

 

7.

Razem brutto (wiersz 1+2 + 3 + 4)

 


 

§ 2.

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie i stosownie do potrzeb zamawiającego, zgodnie z siedzibą placówki, której zamówienie dotyczy.

 

§3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupienia mniejszych niż podane w § 1 ilości obiadów.

 

...........................................                                             .......................................................................

(miejscowość, data)                                                                (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do wystąpienia w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

PODWYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy............................................................................................

Adres Wykonawcy..............................................................................................

Numer telefonu ..................................................................................................

Numer tel/fax .....................................................................................................

 

 

Rodzaj powierzonej części zamówienia

 

 

Wartość powierzonej części

zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia .................................................................................................................... .

Wartość części zamówienia wykonanych przez podwykonawców ......................................................................................................................

 

................................................................

(podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

 

 • jeśli Wykonawca do wykonania zamówienia nie przewiduje podwykonawców wiersze I  kolumny wypełnia wpisując - nie dotyczy

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku

ul. Kościuszki 7, 62- 840 Koźminek

NIP 968-07-91-458

........................................................

(Nazwa i adres zaproszonego Wykonawcy)